กรุณาใช้ Web Browser อื่น ๆ นอกเหนือจาก Internet Explorer

หรือ Internet Explorer ที่มี Version สูงกว่า 7 ขึ้นไป

FILTER ▼
ปี | ขนาด | ประเภท | รูปแบบการจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัด | จังหวัด | ภาคธุรกิจ | หมวดใหญ่ | หมวดย่อย
ความสัมพันธ์ของการศึกษาลูกจ้าง
เทียบกับอายุกิจการ
การรู้จักและเตรียมพร้อมธุรกิจเข้าสู่การแข่งขัน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สัดส่วนต้นทุนและกำไรของสถานประกอบการจำแนกตามภูมิภาค
สัดส่วนคะแนนจุดเด่น/จุดแข็ง
ในสถานการประกอบการ

(1) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ

(2) ด้านราคาขาย

(3) ด้านสถานที่ตั้ง

(4) ด้านการทำการตลาด

(5) ด้านบริหารจัดการ

(6) ด้านการวิจัยและพัฒนา

(7) ด้านการให้การยอมรับในตลาด

(8) ด้านต้นทุน

(9) ความสามารถของเจ้าของกิจการ

(10) อื่น ๆ

สัดส่วนคะแนนการสนับสนุนหรือให้
คำปรึกษาธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐ

(1) ให้ข้อมูล สนับสนุน ช่วยเหลือแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ

(2) ให้คำปรึกษาการจัดแผนธุรกิจ

(3) ให้คำปรึกษาด้านการตลาด

(4) ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

(5) การจัดอบรมบุคลากร

(6) ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

(7) นวัตกรรม/ความรู้/งานวิจัย

(8) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

(9) การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ